Skæve boliger i Hornbæk til debat

by Lotte Lund

Skærmbillede 2016-04-20 12.24.18.png

Eksempel på en Skæv Bolig i Hillerød Kommune. Foto Hillerød Kommune.

I aften, onsdag den 20. april 2016 kl. 17 er der borgermøde på Hornbæk Skole omkring etablering af såkaldt skæve boliger ved herberget Pensionatet for enden af Per Bjørns Vej.

Det er altså nu, debatten skal tages og kommunen skal kunne garantere, at samspillet mellem de skæve boliger og det øvrige lokalsamfund ikke vil give anledning til problemer. Flere af de beboere, der kommer til at bo meget tæt på de skæve boliger, er bekymrede, erfarer Hornbæk Bloggen.

Kan kommunen garantere, at det fortsat vil være trygt for skolebørn at gå gennem plantagen til og fra skole og kan skolebørn trygt gå rundt i området i forbindelse med de mange timer, som skolen lægger i plantagen, ikke mindst efter den nye folkeskolereform?

Kan kommunen garantere, at skolen fortsat vil kunne bruge dette område som fristed og kunne lade det indgå i undervisningen uden risiko for uheldige sammenstød mellem elever og beboere, der er påvirkede af enten alkohol eller stoffer eller er direkte psykotiske.

Kan kommunen garantere, at de kommende beboeres hunde vil være under kontrol, så man kan færdes trygt i denne del af skoven?

Kan kommunen garantere, at de skæve boliger ikke giver anledning til et nyt eller større marked for stoffer?

Kvarteret omkring Hornbæk Skole huser allerede adskillige bebyggelser med socialt udsatte borgere. I juni 2013 gik en 41-årig psykisk syg mand ind på skolens område med et gevær og et baseball bat og truede børnene i skolegården. Kan kommunen garantere, at risikoen for den slags episoder øges.

Er de hjemløse selv blevet hørt i denne sag? Ønsker de at bo på her sammen med Pensionatets beboere og omvendt?

Disse spørgsmål er der mulighed for at få svar på i aften, hvis du møder op og stiller dem. Hvis kommunens ansvarlige med et politisk valgt flertal i ryggen kan svare ja til spørgsmål som disse, er der al mulig grund til at byde disse beboere velkommen til starten på et bedre liv. Hvis ikke, er der al mulig grund til at sige, at så er det en ommer.

Her kan du læse indholdet i projektbeskrivelsen “Skæve boliger i Helsingør Kommune”:

PROJEKTBESKRIVELSE
*Projektbeskrivelsens økonomiafsnit er revideret efter den byrådsbeslutningen 24.
november.
1. Baggrund
Der har i efteråret 2014 været en politisk drøftelse af behovet for etablering af Skæve
boliger i Helsingør Kommune. Byrådet i Helsingør Kommune besluttede den 24.
november 2014, at der søges om økonomisk støtte til etablering af seks permanente
boliger i forbindelse med herberget Pensionatet i Hornbæk. Til boligerne skal der
tilknyttes en social vicevært.

Skæve boliger en del af hjemløsestrategi
Helsingør Kommune fik i september måned 435.000 kr. i satspuljemidler til
implementering af hjemløsestrategien, der tager udgangspunkt i Housing First
princippet og implementering af bostøttemetoder, der har dokumenteret effekt.
Projektet løber fra 1. december 2014 til 31. marts 2016 og forankres ligeledes i
herberget Pensionatet. Helsingør Kommunes SKP-medarbejdere vil blive
inddraget i projektet i det omfang, de kommer i kontakt med borgere fra målgruppen.
Projektmidlerne er rettet mod at nedbringe antallet af hjemløse borgere. Derfor er
arbejdet med implementering af hjemløsestrategien tæt forbundet med etableringen af
skæve boliger.

2. Den politiske proces
Byrådets stillingtagen til projektet
Byrådet besluttede den 24. november at søge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
om økonomisk støtte til opførelse af seks skæve boliger som beskrevet i denne
projektbeskrivelse.
Afhængig af Ministeriets eventuelle støtte til etableringen af boligerne, skal et større
eller mindre restbeløb dækkes med en tillægsbevilling. Når der kommer svar fra
Ministeriet, skal der derfor lægges en ny sag for Økonomiudvalget hvori det fremgår, hvor stor en del af udgifterne Helsingør Kommune selv skal dække, hvis boligprojektet
realiseres.

3. Behov for boliger til lille gruppe hjemløse
Ved sidste hjemløsetælling i uge 6 i 2013 havde Helsingør 52 hjemløse – en stigning på
8 i forhold til 2 år tidligere. På opgørelsestidspunktet opholdt der sig 11 borgere på
herberget Stubben, 10 borgere på Pensionatet i Hornbæk og 5 på herberg uden for
kommunen, hvilket betyder, at de resterende 26 borgere opholdt sig på gaden og rundt
omkring hos venner. Tallene viser et øjebliksbillede, og er forbundet med en vis
usikkerhed.

Det vurderes, at de fleste af de 52 borgere kunne bo i et almindeligt boligområde. Der
vil dog løbende være en mindre gruppe på ca. 10 borgere, der pga. deres adfærd ikke
kan bo i et almindeligt boligområde og heller ikke passer ind i et botilbud. Det er denne
gruppe, der kan have fordel af at bo i en såkaldt Skæv bolig.

Projektets formål og målgruppe
Formålet er at tilbyde en lille gruppe stærkt udsatte hjemløse en permanent bolig og
dermed mulighed for et styrket netværk samt bedre sundhed og mestring af hverdagen.
Målgruppen kan beskrives som de svageste i samfundet. De er ofte aktive misbrugere af
enten alkohol eller stoffer, mange har en sindslidelse, og i nogle tilfælde er der tale om
dobbeltdiagnosticerede; altså borgere med flere diagnoser. Der er tale om mennesker
med komplekse sociale og psykiske problemstillinger, misbrug og ringe sociale
kompetencer. Det betyder, at de har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber og derved
fungere i kommunernes øvrige tilbud. Endvidere har mange i målgruppen ingen eller
negativ erfaring med at bo i almindelige boliger.

Disse borgere flytter typisk rundt mellem forskellige herberg, der også har svært ved at
inkludere dem. I perioder opholder de sig på gaden i Helsingør.

Aktuel forskning af Housing First viser, at antallet af hjemløse falder, hvis målgruppen
tilbydes passende boliger, der kan betales med kontanthjælpsydelsen. Erfaringerne
viser også, at trygge rammer og en fast bolig stabiliser den hjemløse borger både
psykisk og fysisk, og forebygger dermed en helbredsmæssig forværring.

Derudover kan en permanent bolig:
– medvirke til at bryde isolation og understøtte mulighederne for at opbygge
sociale netværk og/eller mulighed for deltagelse i aktiviteter
– styrke borgeren i at mestre et liv i egen bolig, varetage egen økonomi,
opretholde daglige strukturer, varetage praktiske gøremål i hjemmet, etc.
– styrke borgeren i at søge beskæftigelse og/eller opretholde/retablere sociale
relationer til fx familie og venner.

Konkret vurderes det, at målgruppen har behov for billige ét-rums boliger med en
beliggenhed, der tager hensyn til at borgerne i målgruppen kan have svært ved at bo
tæt på andre mennesker. Derudover er det væsentligt, at det er muligt at have husdyr i
boligen.

Skæve boliger
Forsøgsordningen med støtte til etablering af anderledes boliger til hjemløse og særligt
udsatte befolkningsgrupper blev vedtaget i 1999 med henblik på at yde støtte til
etablering af permanente boliger til personer, der kan have en væsentlig anderledes
adfærd og ofte et misbrug.

Boligerne kræver en anden rummelighed i og omkring boligen end i det
traditionelle boligbyggeri

Boligerne etableres typisk som mindre boliger/enheder med fællesarealer, der
størrelsesmæssigt kan sammenlignes med kollegieværelser eller
plejehjemsboliger

Boligerne har typisk tilknyttet en social vicevært eller anden støtte.

I en evaluering af ordningen anbefales det, at der opføres mindst 6 boliger samlet. (Kilde: Boliger og hjem for særligt udsatte. Evalueringsrapport II, Socialministeriet 2006.)

4. Skæve boliger ved Pensionatet, Hornbæk

Boligerne
Helsingør Kommune ønsker at opføre seks skæve boliger beliggende ved herberget
Pensionatet i Hornbæk.

Boligerne består af pavilloner med to rum samt badeværelse (se plantegning, bilag 1).
Der vil være en flise-terrasse foran hvert hus og læhegn/adskillelse mellem husene. Der
vil blive anlagt en sti fra parkeringspladsen til boligerne samt græs rundt om boligerne.

Også andre steder i landet har man anvendt pavilloner til boliger til denne målgruppe.
Pavillonerne er hurtige at opføre og kan holde i 30-50 år. (Kilde: Dalsgaard Pavilloner A/S)

Placering
Af hensyn til en tilknyttet social vicevært har kommunens Center for Særlig Social
Indsats og Udsatterådet anbefalet en placering ved Pensionatet også for hjemløse i
Hornbæk.

Pensionatet ligger ca. 250 m fra Hornbæk Station og grænser op til skoven. Grunden er
7.300 m² stor og der er derfor mulighed for at placere boligerne, så de ikke støder tæt
op til naboer, ligesom der er gode muligheder for at have hund.

Plangrundet

Pensionatet ligger på Per Bjørnsvej, og lokalplanen udlægger området til “… offentlige formål (for eksempel udvidelse af Hornbæk Kirkegård, etablering af legeplads og lign. formål)”
Etablering af byggeri til boligformål vil derfor kræve udarbejdelse af en ny lokalplan,
inden der kan gives byggetilladelse. Baggrunden herfor er, at offentligheden skal have
lejlighed til at udtale sig, før der sker store ændringer i det omgivende miljø.

Der skal derfor udarbejdes og godkendes en ny lokalplan for området. Dette arbejde
påbegyndes hvis ansøgningen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter imødekommes. Plangrundlaget kan være færdigt ca. otte måneder efter svaret fra
ministeret.

På baggrund af den tætte tilknytning til det kommunale herberg Pensionatet vil
Helsingør Kommune opføre og administrere de skæve boliger

Visitationsgruppen vil blive sammensat af medarbejdere fra Center for Særlig Social
Indsats (myndighed) samt relevante institutioner/bosteder, herunder Pensionatet.

Social vicevært
De Skæve boliger i Helsingør Kommune vil have en social vicevært. Dennes opgaver er
– Støtte til den enkelte beboer i hverdagen
– Støtte med løsning af praktiske opgaver
– Konfliktmægling med videre for at bevare relationerne beboerne imellem
– Gennemførelse af fælles aktiviteter
-Brobygning til det kommunale system

Center for Særlig Social Indsats vurderer, at beboerne skal have besøg hver dag, og at
der til de seks boliger er brug for en social vicevært 30 timer om ugen.

Den sociale vicevært forankres i herberget Pensionatet. Det betyder at viceværten har
kolleger, adgang til kontorfaciliteter, køkken, toilet mv.

Pensionatet er et herberg, som drives af Helsingør Kommune. Der er 10 værelser,
målrettet borgere med særlig sociale problemer, som ikke har – eller ikke kan opholde
sig i – egen bolig, og som har behov for botilbud, støtte og omsorg.

Hvis der opnås støtte til etablering af boligerne, søger kommune umiddelbart herefter
om støtte til en social vicevært.

Økonomi:

Anlægsbudget: 2,6 millioner kr.

Driftsbudget for 6 boliger: 171.000 kr.

Etableringsbudget (etablering, indkøb af inventar mv.) 242.000 kr.

Beboerne boligudgifter: 3.375 kr. pr. md.

(Detajleret budget i pdf. findes i det oprindelige dokument)